Hermeneutisk språkgranskning / Hermeneutic language review

English below

Hermeneutiska språkgranskningar hjälper dig att

  • få fram avsett budskap till avsedd målgrupp
  • förfina ditt eget skrivande genom feedback och coachning

Att hitta rätt formulering är ett filosofiskt arbete.

Man vet precis vad man vill säga, men orden slipper undan. Man vrider på det, hittar något som nästan stämmer, men det känns som att poängen förloras. Man skriver en extra mening och upptäcker att det bara är en upprepning – det blir bara omständligt, onödigt krångligt och för övrigt har det redan sagts. Läser genom igen, fastnar vid ett kommatecken och kan inte komma ifrån tanken att det förvirrar betoningen … Menar jag verkligen det jag säger? Hur säger jag det jag menar?

Hur får jag fram avsett budskap till avsedd målgrupp?

Och kommer budskapet fram på avsett sätt? Reagerar läsaren på att annat sätt om jag byter ordning på en del av innehållet? Vilka reaktioner skulle jag vilja skapa hos läsaren? Funkar det? Vad är det egentligen jag vill säga?


Hermeneutik
är läran om tolkning. Meningen bakom orden. En hermeneutisk språkgranskning kan hjälpa dig som skrivit en artikel eller uppsats och vill kontrollera att argumenten håller och att tonen passar målgruppen. Är du företagsledare och vill nå en bred och varierad publik? Hermeneutiska språkgranskningar kan göra stor skillnad.

En hermeneutisk språkgranskning kan hjälpa till.

Är du

ledare
HR
student
forskare
författare, skribent eller bloggare …

… och skriver på svenska eller engelska? Hör av dig till Miriam van der Valk på kontakt@filoprax.se, så sätter vi igång.

Miriam van der Valk är filosofisk coach, skribent och samtalsledare. Hon har också arbetat med kvalitetskontroll av översättningar i 15 år, granskat och redigerat både vetenskapliga och skönlitterära texter samt spökskrivit åt CEO på internationella företag. Ord, menar Miriam, är magiska.

Läs mer om Filoprax verksamhet på sidan Om / About Filoprax.

__________________________________________________________

Hermeneutic language reviews enable you to:

  • Get your intended message across to your intended target audience.
  • Refine your own writing skills through feedback and coaching.

Finding the right formulation is a philosophical undertaking.

You know exactly what you want to say, but the words slip away. You find a phrase that almost fits… but it feels like the point is lost. You write one extra sentence and discover that it’s just repetition – now it’s cumbersome, unnecessarily complicated and, by the way, it’s been said already. Rereading, you get stuck at a comma… and get confused. Do I really mean what I say? How do I say what I mean?

How do I get my intended message across to my intended target audience?

Am I getting my message across in the way I intend to? Would the reader react differently if I flipped some of the content around? Which reactions would I like to create in my reader? Do I succeed? What do I really want to say?

Hermeneutics is the science of interpretation; the meaning behind words.

A hermeneutic language review can help when you’ve written an essay and want to double-check the validity of your arguments. And, when you want to make sure that the tone suits your target reader.

When you’ve written an article intended for a broad and varied audience, hermeneutic language reviews can make a major difference.

Hermeneutic language reviews can help.

Are you

in management,
or HR,
a student,
or researcher,
or a writer, columnist, or blogger…

Send an email to Miriam van der Valk at kontakt@filoprax.se, and let’s started.

Miriam van der Valk is a philosophical coach, writer and deliberative dialogue moderator. She has worked fifteen years with Quality Management in the translation industry; reviewed and edited scientific literature as well as fiction, and been a ghost writer for CEOs at international companies. Words, Miriam says, are magical.
 

For more information about what we do at Filoprax, see the Om / About Filoprax page.

 

« »